سرور های تراوین فعال

 

 

سرور های تیم تراوین 20 بدون فروش نیرو ، ساختمان و غیره راه اندازی شدند!!!

برای دیدن سرور ها به این لینک رجوع کنید :

 Travian-20.ir
تراوین بیست

تراوین بیست

 

 

ردیف

ورژن سرور

امتیاز سرور

آدرس سرور

1

3.6

4   ****

www.travianspeed.ir

2

3.6

5    *****

www.travianspeed.com

3

4

6   ******

www.warian.ir

4

3.6 & 4.2

5   *****

www.travian-20.ir

5

3.6

2   **

www. travins.ir

6

4

3   ****

www.travion.ir

7

4

2   **

www.warlords.ir

8

3.6

1   *

www.goodtravian.com

9

3.6

2   **

www.traxin.ir

10

3.6

1   *

www.fasttravian.ir

11

3.6

4   ****

www.romanwars.ir

12

3.6

4   ****

www.onlinebaz.com

13

3.6

3   ***

www.travianfa.ir

14

3.6

1   *

www.tramian.ir & www.startra.ir & www. tartra.ir

15

3.6

1   *

www.xtravianx.ir

16

3.6

2   **

www.travianstar.ir & www.tspeed.ir

17

3.6

1   *

www.traviano.ir

18

3.6

1   *

www.trawiian.ir

19

3.6

1   *

www.classictravian.ir

20

3.6

1   *

www.warnin.ir

21

3.6

1   *

www.travianhero.ir

22

3.6

1  *

www.traviam.ir & www.mediatravian.ir & www.trafa.ir

www.trafianx.ir & www.travianm.ir

23

3.6

2   **

www.travian3-6.ir

24

3.6

1  *

www.trakhor.ir

25

3.6

1   *

www.facetra.ir

26

3.6

4   ****

www.trapin.ir

27

3.6

4   ****

www.travian-best.ir

28

3.6

2   **

www.travian-kings.ir

29

3.6

1   *

www.bia2bazi.net

30

3.6

1   *

www.trazin.ir

31

4

3   ***

ttwar.ir

32

3.6

2   **

www.farstravian.ir & www.travianspeed.nl.ae

33

3.6-4

2   **

www.travianspd.com

34

3.6

1 *

www.nilitarin.ir/travien

35

3.6

2   **

www.parsbg.ir

36

4

2   **

www.taktravian.ir

37

3.6

1 *

www.citvian.ir

38

3.6

1 *

www.pravian.ir

39

3.6

1 *

www.tra7.ir

40

3.6

2   **

www.trawars.com

41

3.6

3   ***

www.travian.bz

42

3.6

1 *

www.travianclassic.ir

43

3.6

1 *

www. irxtravian.ir

44

3.6

1 *

www.speedtravian.ir

45

3.6

1 *

tra.downloadkh.ir

46

3.6

1 *

www.hypertra.ir

47

3.6

1 *

www.troy4723.ir

48

3.6

1 *

www.trvin.ir

49

3.6

1 *

www.trawian-best.ir

50

3.6

1 *

www.travianiha.ir

51

3.6

1 *

www.tra7.ir

52

3.6

1 *

www.tralord.ir

53

3.6

1 *

www.trastar.ir

54

3.6

1 *

www.trabian.net

55

3.6

1 *

www.travian-plus.ir

56

3.6

1 *

www.travian-stars.ir

57

3.6

1 *

www.trabazi.ir

58

3.6

1 *

www.travianonline.ir

59

3.6

1 *

travian.2power4.ir

60

3.6

1 *

www.travianup.ir

61

3.6

1 *

www.traviian.ir

62

3.6

1 *

www.travingame.ir

63

3.6

1   *

www.travian-wars.ir

64

3.6

1   *

www.tra-fast.ir

65

3.6

1   *

www.irantravian.com

66

3.6

1   *

www.travian-iran.us

67

3.6

1   *

www.traviankade.ir

68

3.6

1   *

www.ussgame.ir

69

؟

؟

www.wikigames.pro

70

؟

؟

www.travian-speed-gorzi.ir

71

؟

؟

www.traviantt.com

72

؟

؟

www.travian-11.ir

73

؟

؟

www.travienx.ir

74

؟

؟

www.travian10.ir

75

؟

؟

www.travian-iv.ir

76

؟

؟

com.تراوین.www

77

؟

؟

www.travianbaz.ir

78

؟

؟

www.travingame.ir

79

؟

؟

www.traaviaan.ir

80

؟

؟

www.fatravian.ir

81

؟

؟

www.1travian.ir

82

؟

؟

www.traxpeed.ir

83

؟

؟

www.besttravian.ir

84

؟

؟

www.blue-game.ir

85

؟

؟

www.teravin.ir

86

؟

؟

www.skygames.ir

87

؟

؟

www.travian-stars.ir

88

؟

؟

www.parstra.ir

89

؟

؟

www.oldcv.com

90

؟

؟

www.trawolf.ir

91

؟

؟

www.pars-travian.ir

92

؟

؟

www.xwarian.ir

93

؟

؟

www.tracian.ir

؟؟؟؟؟

؟؟؟؟؟

؟؟؟؟؟

سرور شما در اینجا !!! با ما در ارتباط باشید!!!!!

 

 

آخرین آپدیت : 01/11/2013 ساعت : 20:25

این صفحه هر هفته آپدیت می شود پس هروز به اینجا سر بزنید

برای قرار دادن سرور خود , نام سرور خود را به این ایمیل ارسال کنید travian20@mailfa.org

      

سرور های خارجی تراوین

سرور های خارجی تراوین Foreign Travian Servers

 

 

The Travian20 Server Classic v4.2&3.6 without buy troop , resource , buy protection , others & with good speed

For View servers list & other information go to this Link Address :

                                                                                                                                                                                                                             Travian-20.ir    

 

 

 

آدرس سرورServer's Address

ردیفIndex

www.speed-travian.com

1

www.ztravian.com

2

www.zravian.com

3

www.tr4vi4n.com

4

www.speed-travian.eu

5

www.tatarswar.com

6

www.travianx2.org

7

www.tatarmania.com

8

www.oldtraviantimes.net

9

www.travias.datatransit.org

10

www.delviewtravian.com

11

www.travianaddicted.com

12

www.sravian.com

13

www.bravian.info

14

www.kingtravian.com

15

www.travianspeed.ws

16

www.qtravian.com

17

www.eltatar.com

18

Your Server Here !!! Contact Me !!!!!

؟؟؟

 

 

Last Update : Date 01/11/2013

      

سرور های نیمه فعال و غیر فعال تراوین

سرور های نیمه فعال و غیر فعال تراوین

 

سرور های تیم تراوین 20 بدون فروش نیرو ، ساختمان و غیره راه اندازی شدند!!!

برای دیدن سرور ها به این لینک رجوع کنید :

                                                                                                                Travian-20.ir    

 

 

Half-Active Sites:

 

http://www.travianzone.ir/ _____NotWorking

http://www. funtravi.ir/_____NotWorking

http://www.travianu.ir/ ____ NotWorking xxx

http://traviannew.ir/ ____ not working xxx

http://teamtnt2013.ir/ ____ not working xxx

http://www.irtravian.ir/ ____ not working xxx

http://travian-4.ir ____ not working xxx

http://travian.force-game.net/ ____ NotWorking xxx

http:// www.traviangood.ir/_____NotWorking

http:// www.i-tra.ir/_____NotWorking

http://www. traworld.ir/_____NotWorking

http://www. xtrax.ir/_____NotWorking

http://www. travianspeed.in/_____NotWorking

http://www. travianone.ir/_____NotWorking

http://www. traviangoldtra.ir/_____NotWorking

www.travianking.ir

 

 

nonActive Sites

 

www.travian-2.ir:

www.traviancup.ir

http://manotoserver.ir/ _____NotWorking xxx

http://www.persiantrav.ir/ _____NotWorking xxx

http://www.travianspeeding.ir/ _____NotWorking xxx

http://www.trooper.ir _____NotWorking / suspend xxx

http://www.irxtra.ir/ _____ NotWorking xxx / suspend xxx

http://trawian.ir/ - http://trovian.ir/ _____NotWorking xxx

http://www.travianspeed.asia/ _____NotWorking / suspend xxx

http://www.travianxspeed.in/ _____NotWorking xxx

http://www.travianxspeed.ir/ _____NotWorking xxx

http://www.new-travian.ir/ ____ NotWorking xxx

http://www.newtravian.ir/ _____ NotWorking / Suspend xxx

http://tstravian.com/ - http://tstravian.ir/  _____ NotWorking xxx

http://www.bigtravian.net/ _____not working xxx

http://www.trravian.ir/ _____ Notworking xxx

http://tr4vian.ir/ ____ NotWorking xxx

http://natarwars.ir/ ____ NotWorking xxx

http://txtravian.ir/ ____ NotWorking xxx

http://trav-ian.in/ ____ NotWorking xxx

http://travianrapid.ir/ ____ NotWorking xxx

http://travian-tak.ir/ ____ NotWorking xxx

http://www.travinx.com/ ____ not working xxx

http://4travin.ir/ ____ not working xxx

http://www.travian7.ir/ ____ not working xxx

http://rapidtravian.ir/ ____ not working xxx

http://trafianx.com/ ____ Notworking / Suspend xxx

http://teravianstar.ir/ ____ NotWorking xxx

http://travianiz.ir/ ____ not working xxx

http://facegood.ir/ ____ not working xxx

http://traviank.ir/ ____ not working xxx

http://www.good-travian.ir/ ____ not working xxx

http://iravian.com/ ____ not working xxx

http://www.travian1.in/ ____ not working xxx

http://www.trafianpro.ir/ ____ not working xxx

http://www.goldservers.ir/ ____ not working xxx

http://www.goldentravian.ir/ ____ not working xxx

http://traian.ir/ ____ not working xxx

http://www.irtravian.info/ ____ not working xxx

http://tr36.ir/ _____ not working xxx

http://travianx4.ir/ ____ not working / suspend xxx

http://dravian.ir/ ____ not working xxx

http://travianv4.ir ____ not working xxx

http://trafian.ir/ ____ not working xxx

http://www.travarna.ir/ ____ not working xxx

http://www.traman.ir/ ____ not working xxx

http://www.asrtravian.ir/ _____NotWorking

http://www.traviiian.ir & http://www.lordtra.ir / _____NotWorking

http://www.lordtravian.ir / _____NotWorking

http://www.trafians.ir / _____NotWorking

http://www.travian360.ir/ _____NotWorking

http://www.travianold.ir/_____NotWorking

 http://www.game-travian.ir/ _____NotWorking

http://www.ggsh3ll.ir/travian/ _____NotWorking

http://www.travian-t4.ir/ _____NotWorking

http://travian.wab-game.ir/ _____NotWorking

http://www.xtravians.ir/_____NotWorking

 http:// www.xra.ir/_____NotWorking

http://www. traspeedy.ir/_____NotWorking

http://www. arvian.ir/_____NotWorking

http://www. travian-iran.in/_____NotWorking

http://www.wartravian.ir/_____NotWorking

http://www. nravian.ir/_____NotWorking

http://www.tumrus.org/ _____NotWorking xxx

http://www.zravian.ir/ _____ NotWorking xxx

http://www.trabaz.in/ _____ Notworking xxx

http://trian.ir/ ____ not working xxx

http://traviani2012.ir ____ not working xxx suspend

http://makhdumi.ir/ ____ not working xxx

http://travian.sobaat.ir ____ not working xxx

http://travian-king.ir/ ____ not working xxx

http://4tra.ir/ _____NotWorking xxx

http://travianfull1.ir/ ____ NotWorking xxx

http://www.classicaltravian.ir/_____NotWorking

http://www.golden-tra.ir/_____NotWorking

http://www.ts1-travian.ir/_____NotWorking

http://www.nravian.ir/_____NotWorking xxx suspend

http://www.trabian.ir_____NotWorking xxx /

http://www.racewar.ir_____NotWorking xxx /

www.tratraxs.ir & www.stravians.ir

www.travianwars.ir/_____NotWorking xxx suspend

www.xravian.ir_____NotWorking xxx

www.7travian.ir_____NotWorking xxx suspend

www.travianvigor.ir_____NotWorking xxx suspend

www.traviansmt.ir

www.aravian.ir

www.xwarian.ir

www.dtravian.ir

www.4travin.ir

www.travins.ir

www.ourtra.in

www.frozenland.ir

www.travian-game.ir

 

 

 

 

 

 

آخرین آپدیت : 01/11/2013 ساعت : 20:32